Partneři


Operátor ICT


Městská společnost Operátor ICT* zajištuje řadu služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to jak pro Prahu, tak i pro městské části a další městské společnosti.
Naším cílem je usnadňovat a vylepšovat život v Praze za pomoci smysluplných a inovativních projektů. Za základ všeho považujeme efektivní využívání městských dat a energií.
Díky naší projektové kanceláři Smart Prague* jsme se mohli podílet na vývoji technologie umožňující cestovat do blízké budoucnosti, což Prahu posunuje na úroveň nejmodernějších metropolí v naší galaxii.
* Operátor intergalaktických komunikačních technologií
** Společnost pro motivaci autonomních robotických toustovačů a jejich participaci na rozkládání amorfních Gelfů úderně a efektivně


Pražské vodovody a kanalizace


Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,33 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 225 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.
Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava.
Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

Kolektory Praha


Víte, čemu se přezdívá "střeva Prahy"? Jsou to pražské kolektorové stavby. Sítě temných chodem a tunelů, kde se nenachází hordy bledých hráčů Dračího doupěte, ale inženýrské sítě a optické kabely. Devadesát tři kilometrů neviditelných pupečních šňůr, kterými proudí všechno, co Pražané potřebují k životu. Výjimečnost kolektorové sítě tkví v její neviditelnosti, jednoduché přístupnosti a funkčnosti, zlepšuje tak komfort správy veřejného prostoru HLMP. Kolektory tak slouží jako důležité transportní kanály. Kdyby něco takového existovalo pro lidi, cestovali bychom po městě jako ve Futuramě! O jejich správu a provoz se výborně stará super-galaktická společnost Kolektory Praha, a.s.

Technická správa komunikací


V městské společnosti TSK pracujeme na tom, abychom pro Prahu co nejlépe spravovali komunikační majetek – silnice, chodníky, mosty, tunely, parkoviště atd. Staráme se o to, abyste mohli projet Prahou co nejrychleji a nejplynuleji. Komunikace řešíme komplexně – máme na starosti jak jejich čistotu, tak sjízdnost v zimě. Řešíme jejich stavební stav - zabezpečujeme opravy a rekonstrukce. A také řešíme co se na nich děje - zabýváme se telematikou, semafory, měřením rychlosti, provozem a monitorováním zón placeného stání, snižováním nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města.

Magistrát hl. m. Prahy


MHMP* není jenom obyčejný městský úřad, v samostatné působnosti Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou hlavního města a vykonává i přenesenou působnost hlavního města Prahy. Spravuje nespočetnou řadu agend a jeho chodby jsou tak rozlehlé, že například ve Škodově paláci musela být zavedena interiérová navigace, aby se zmatení představitelé města nebo úředníci tolik neztráceli. Využít ji mohou samozřejmě i Pražané. V současnosti probíhá digitalizace úřadu a snažíme se, aby byl magistrát otevřenější a přístupnější všem občanům.
*MHMP Magistrátní Hub pro Mezihvězdné Pasažéry